Demo

دوره اناگرام خانواده

در این دوره رفتار تیپ‌های مختلف شخصیتی در ارتباط و ازدواج معرفی شده، نحوه ارتباط تأثیرگذار با این اشخاص و ازدواج صحیح از نگاه اناگرام آموزش داده می‌شود.

>اناگرام چیست ؟     >فرم پیش ثبت نام دوره

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه