Demo

رشد اجتماعی

رشد اجتماعی (برای جوانان و خانواده ها)

صفات و مشخصات یک انسان رشد یافته :

1. مستقل است و می تواند شخصا امورخویش را اداره کند .

2. درموردمسائل خویش شخصا تصمیم می گیرد، هرچند کهازمشورت دیگران هم استفاده کند.

3. سعی می کند هرچه زودتربه درآمد شخصی برسد و دخل وخرجخود راتنظیم کند.

4. احساس مسئولیت دارد وهرکاری را به عهده بگیرد سعی میکند، آن را به بهترین نحو انجام دهد.

5. برای آینده خویش برنامه ریزی می کند .

6. از افراط و تفریط می پرهیزد.

7. خوش بین و مثبت است و نمی گذارد شکست ها اورا به یأسبکشانند.

8. روح بذله گویی دارد.

9. درفعالیت های گروهی شرکت می کند و سهم خود را بهخوبی انجام می دهد .

10. می داند که با هر کس چگونه برخورد کند .

11. قضاوتش درمورد اشخاص منحصرا براساس رفتارخود آن فرداست وتحت تأثیر پیشداوری گروهی نیست .

12.هرکمکی ازدستش برآید برای دیگران انجام می دهد، نهبدین منظورکه حتما روزی آنها پاسخ خوبیهایش را بدهند.

13.سعی می کند ازطریق فعالیتها توجه وتأیید دیگران رابدست آورد، نه با ریا کاری وتقلب وکارهای غیرعادی ونامعقول.

14. کوشش می کند با افزودن همه جانبه برغنای شخصیت خویشاعتماد به نفس لازم رابدست آورد.

15. ازانتقاد نمی هراسد، نمی رنجد و به موقع همانتقادات خود را با ملایمت ابراز می دارد.

16. به همکاری هوشمندانه با همگنان باور دارد نه به رقابتستیزه جویانه .

17.سعی می کند حوزه خواسته های خویش را در مسائل جنسی وازدواج محدود نگه دارد و معیارهای خویش را معین و مشخص کند تا به موقع بتواندهمسر مورد نظرش را انتخاب و با او ازدواج نماید.

فریده پولادیان

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه