Demo

کوچینگ coaching

 

یکی دیگر از ارمغانهای دکتر معدلی به کشورش بنیانگذاری رشته کوچینگ در ایران می باشد. ایشان از پیشکسوتان این رشته در فرانسه می باشند که در زمینه آموزش مدیریت نوین از این رشته استفاده می نمایند.

 


 
کوچینگ یکی از رشته هایی است که درکشورهای صنعتی به شدت در حال رشد می باشد. کلمه کوچینگ که ازکُوچ می آید به معنای مربی است که ورزشکاران را در راه رسیدن به موفقیت همراهی می کند و در این راستا کُوچ تمامی تجربیات خویش را به ورزشکار منتقل می سازد تا ورزشکار بتواند قله های موفقیت و پیروزی را فتح کند.

 


 
اما کوچینگی که امروزه در کشورهای مهم صنعتی از آن استفاده می گردد در واقع کُوچ کردن یا همراهی کردن مدیران یک مجموعه می باشد (یک کُوچ، فردی می باشد که به روانشناسی مدیریت و مدیریت نوین آشنایی کامل دارد) در این همراهی آموزش‌های لازم برای پیش بردن مدیران مجموعه تا رسیدن به اهداف پیروزمندانه  از جمله وظايف کُوچ می باشد. در مدیریت نوین نقش کُوچ بسیار حائز اهمیت است به صورتی که تقریبا هر مدیری یک کُوچ دارد. کُوچ که دارای توانمندیهای روانشناسی و مدیریتي می باشد، ابزارهای متعددی را دارا است تا بتواند مدیر را در بحرانهای عملیاتی و ... همراهی نماید و همچنین بتواند با استفاده از تکنیکهای موجود در این رشته هر گونه استرس، نگرانی، کمبود انرژی و پیچیدگی را از مدیر دور نماید و مدیر را یاری می دهد تا از حداکثر توانایهایش در هر لحظه استفاده نماید و به این ترتیب بحرانها را با موفقیت و پیروزی سپری نماید.

 

دکتر کورش معدلی خود از پیشگامان متخصص در سیستم کوچینگ مدیریتی در فرانسه می باشد که درکارنامه فعالیتهای کوچینگی خود افتخار کار کردن با شرکتهایی چون الکاتل ، آ ژ اف ، توتال ، ب ث آ و آلیانز را دارد.

 

 
Award 2013

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه

Award 2011

گواهینامه مستر NLP

از موسسه Body & Mind conception فرانسه